Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Celâl Bayar, Reisicumhur; Zatınızı tebrik ederiz. Cenâb-ı Hak sizi İslâmiyet ve vatan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin.

Nur talebelerinden,
onların namına
Said Nursî

• • •

( 10 )( 12 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Emirdağ Lâhikası - II  ( 11 )  

Lügatler

Geri

Ahrar : hürriyetçiler, II. Meşrûtiyet devrinde bir partinin ismi
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
cereyan : akım, hareket
emsal : benzer
hakikat : doğru, gerçek
hakikî : asıl, gerçek
Heyet-i Vükelâ : vekiller heyeti, Bakanlar Kurulu
hüccet : güçlü ve sarsılmaz delil
ifşa etmek : duyurmak, yaymak
imdad : yardım
Mahkeme-i Temyiz : Temyiz Mahkemesi; Yargıtay
mektubat : mektuplar
mukadderat : Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar
muvaffak : başarılı
müdafaat : müdafaalar, savunmalar
reisicumhur : Cumhur Başkanı
rıza-yı İlâhî : Allah’ın rızası
tazip etme : azap verme, eziyet etme
tâzip : azap verme, cezalandırma
tezahür : ortaya çıkma, görünme
zarfında : içinde

Geri