Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Aziz, sıddık kardeşlerim; Ben size bugün mektup yazacaktım. Ziyade rahatsızlığım sebebiyle telâşta iken, aynı dakikada Mustafa Gül ve İbrahim Gül geldiler. Hem bana ilâç, hem teselli, hem büyük sevince vesile olduklarından, o iki mübarek kardeşimi benim vekillerim ve bir mektup olarak size gönderiyorum. Onlar birer Said olarak benim bedelime sizi ziyaret ve tebrik edip sair şeylerimi de size beyan etsinler.

Said Nursî

• • •

( 50 )( 52 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Emirdağ Lâhikası - II  ( 51 )  

Lügatler

Geri

alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
bedel : karşılık
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
evham vermek : şüphelendirmek
evhamlandırmak : şüphelendirmek
fütuhat : fetihler, zaferler, başarılar
hakikî : asıl, gerçek
harem : eş, zevce
hayrülhalef : bir kişinin ardından bıraktığı ve onun yerine geçecek olan hayırlı kişi
kerime : kız evlât
kuvve-i mâneviye : mânevî kuvvet, imandan gelen moral gücü
mahsulât : ürünler
mânidar : anlamlı
mecmua : kitap
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
merhume : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş kadın
mütehassis : duygulanmış
reisicumhur : Cumhurbaşkanı
sair : diğer, başka
sıddık : çok doğru ve bağlı

Geri