Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Çok sevgili, müşfik Üstadım Efendim Hazretleri; Evvelâ: Hem mübarek leyâli-i aşerenizi, hem kudsî bayramınızı ruh u canımla tebrik eder, arz-ı hürmetlerimle Nur neşreden ellerinizden öper, kusuratımın affını istirham ederim.

Saniyen: Bu günahkâr âdi, âciz, kusurlu, liyakatsiz, miskin, tembel talebenizi Risale-i Nur’un hakaik-i kudsiye-i imaniye ve Kur’âniyesine ve sevgili Üstadın terbiye-i mâneviye ve maddiyesine mazhar buyuran Cenab-ı Erhamürrahimîne hadsiz şükrediyorum.

اَلْحَمْدُ ِللهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى1

Sevgili Üstadım; Terbiye-i mâneviyenizin âsârını her vakit bize ihsas eden Rabb-ı Rahîmime ne kadar şükretsem yine azdır. Tahdîs-i nimet olmak üzere şunu da arz etmek isterim ki, hastalığımdan müştekî değilim. Çünkü, lillâhilhamd, nur-u aynım ve sürur-u ruhum ve gıda-i kalbim olan Risale-i Nur’un hakikatlerini bilfiil ve bittecrübe ders almama sebep oldu.

Hem hakikaten ömrü kırkıncı sene-i devriyesinde müthiş bir tarzdaki maddî ve mânevî hastalıklarıma herbir ricasında ruha ve kalbe binler nur-u tevhidi ve ziya-yı teselliyi serpen İhtiyarlar Risalesi; hem herbir devasında bînihaye şifa-yı mânevî bulunan Hastalar Risalesi; hem on bir kelime-i kudsiye-yi tevhidiyenin pek harika ve emsalsiz bir tarzda tılsımlarını keşfeden ve her bir cümlesinden nur-u tevhid fışkıran Yirminci Mektup; hem hakaik-i imaniyenin en son ve en müşkül ve en derin ve bütün feylesofları, hattâ hükema-i İslâmiyeyi dahi hayrette bırakan çok mühim muammaları halleden Yirmi Dördüncü Mektup; hem kalbin bütün mânevî yaralarına kudsî bir tiryak olan On Yedinci Söz ve emsali risaleler pek harika bir tarzda imdadıma yetişti ve tedaviye başladı. Ve bana şöyle bir kanaat-i kat’iyye verdi ki: Güya Risale-i Nur, ezcümle mezkûr risaleleri hem ben, hem hastalık münasebetiyle yanıma gelenler ders alsınlar diye, rahmet-i İlâhiye tarafından hastalandırılmışım. Evet, sanki sevgili, müşfik Üstadımız İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış.

Salisen: Orada bulunan ve sevgili Üstadımızın kıymettar hizmetinde bulunan muhterem arkadaşlarımıza, hem birer birer selâm, hem bayramlarını tebrik ederim. Sevgili Üstadımızın ellerinden, kardeşlerimizin gözlerinden öperim.
2اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Çok kusurlu ve hasta talebeniz
Mehmed Feyzi

• • •

( 91 )( 93 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Emirdağ Lâhikası - II  ( 92 )  

Lügatler

Geri

arz etmek : sunmak, ifade etmek
âsâr : eserler
bilfiil : fiilen, gerçekte
bînihaye : nihâyetsiz
bittecrübe : tecrübeyle
deva : ilâç, şifa; Yirmi Beşinci Lem’a’nın bölümleri
emsal : benzerler
ezcümle : meselâ
gıda-i kalb : kalbin gıdası
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri, esasları
Hastalar Risalesi : Yirmi Beşinci Lem’a
hükema-i İslâmiye : Müslüman felsefe âlimleri, filozofları
ihsas : hissettirme
İhtiyarlar Risalesi : Yirmi Altıncı Lem’a
kanaat-i kat’iye : kesin kanaat, inanç
kelime-i kudsiye-yi tevhidiye : Cenâb-ı Hakkın birliğini ifade eden kutsal kelime
kıymettar : kıymetli, değerli
kudsî : kutsal, yüce
lillâhilhamd : Allah’a hamd olsun ki
mezkûr : adı geçen
muamma : anlamı gizli ve zor anlaşılır şey, sır
müşfik : şefkatli
müşkül : zor
müştekî : şikâyetçi
nur-u ayn : gözün nuru
nur-u tevhid : her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu gösteren nur, aydınlık
Rabb-i Rahîm : sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
risale : kitap; Risale-i Nur’da yer alan herbir bölüm
salisen : üçüncü olarak
sene-i devriye : yıldönümü
sürur-u ruh : ruhun süruru, sevinci
şifa-yı mânevî : mânevî şifa, deva
tahdîs-i nimet : şükür maksadıyla Cenâb-ı Hakkın verdiği nimetleri anlatma, sevincini ve şükrünü bildirme
terbiye-i mânevi : mânevî terbiye
tılsım : sır, gizem
tiryak : derman, ilâç
ziya-yı teselli : teselli ışığı

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Allah’a hamd olsun. Bu Rabbimin ihsânıdır.
2 : Bâkî olan sadece Odur.

Geri