Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

İfade

Telepati nev’inden, ruhumla şiddet-i alâkası olan bir şahs-ı meçhul, muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara dair, birdenbire kibrit yakmak gibi seri sualler soruyor. Ratb ve yâbis karışıyor.

İntihap, kariin arzusuna tabidir.

(...اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى قَالَ:(وَلاَ تَنَازَعوُا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا 1
Sual: Âlem-i İslâm ulemasının ortasındaki müthiş ihtilâfata ne dersin ve reyin nedir?

Cevap:

Evvelâ:HAŞİYE Âlem-i İslâma gayr-ı muntazam veya intizamı bozulmuş bir meclis-i meb’usan ve encümen-i şûrâ nazarıyla bakıyorum. Şeriattan işitiyoruz ki, rey-i cumhur budur, fetvâ bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki rey, ekseriyetin naziresidir. Rey-i cumhurdan mâadâ olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâli ve boş olmazsa, istidadâtın reylerine bırakılır. Ta her bir istidat, terbiyesine münasip gördüğünü intihap etsin.

Sonraki Sayfa
İşârâtŞuâât
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Tulûât  

Lügatler

Geri

akval : sözler
âlem-i İslâm : İslâm âlemi, İslâm dünyası
ekseriyet : çoğunluk
encümen-i şûrâ : istişare heyeti, meclis danışma kurulu
fetvâ : bir mesele hakkında ehil olan kimse tarafından verilen dinî hüküm
gayr-ı muntazam : tertipsiz, düzensiz
hâli : boş
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
ihtilâfat : ihtilâflar, ayrılıklar, görüş birliği içinde olmama
intihap : seçme, seçim
intizam : düzenlilik
istidadât : yetenekler
istidat : yetenek
kari’ : okuyucu
mâadâ : başka, –in dışında
mağz : öz, ruh
meclis-i meb’usan : mebuslar meclisi, Osmanlı Devleti zamanında halk tarafından seçilen mebusların meclisi, Millet Meclisi
mevzu : bahis, konu
muhtelif : çeşitli, farklı
münasip : uygun
nazarıyla : gözüyle, bakışıyla
naziresi : benzeri, misli
nev’i : çeşit, tür
ratb : yaş
rey : görüş, düşünce, fikir
rey-i cumhur : çoğunluğun görüşü; uzman kişilerin veya âlimlerin çoğunluğunun görüşü
sual : soru
şahs-ı meçhul : bilinmeyen şahıs
şeriat : İlâhî kanun; Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâmiyet
şiddet-i alâka : şiddetli ilgi ve alâka
telepati : birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
ulema : âlimler
yâbis : kuru

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Allah’a hamd olsun ki, şöyle buyurmuştur: “İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. Sabredin...” Enfâl Sûresi, 8:46.
HAŞİYE : Bir zaman böyle demiştim.

Geri