Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasında dercedilmiş bir mektupdan bir parçadır.

Risale-i Nur’un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, filhakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve âlem-i İslâmda görülmüş olması dolayısıyla bu mektup çok ehemmiyetlidir.

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı def’etmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.

İkincisi: Âlem-i İslâm’ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi.

Sonraki Sayfa
Hakikat ÇekirdekleriHakikat Işıkları
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Mektubat  Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den Bir Mektup  

Lügatler

Geri

ahali : halk
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
anarşilik : kural ve kayıt tanımama, kargaşa çıkarma
belâ : büyük sıkıntı
beyan etmek : açıklamak
cereyan : hareket, akım
cihet : yön, taraf
def’etmek : uzaklaştırmak
derc edilmek : yerleştirilmek
edyân-ı semaviye : semavî, vahiyle gelen dinler
ehemmiyet : değer, önem
filhakika : gerçekten, doğrusu
hakikat : doğru gerçek
halâskâr : kurtarıcı
hâl-i hazır : şimdiki zaman, şimdiki hâl
ihtar : hatırlatma, uyarma, ikaz
istilâ : işgal, kaplama
istilâkârâne : istilâ ederek, yayılarak
itiraz : kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma
ittiham : suçlama
izale : giderme, ortadan kaldırma
kal’a : kale
lisan : dil
mağlûp etme : yenme
matbuat : basın, medya
mecmua : düzenlenmiş kitap
mu’cize-i Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizesi
muhabbet : sevgi
mukaddes : kutsal
mübarek : bereketli, hayırlı
sedd-i Kur’ânî : Kur’ân’ın yıkılmaz seddi, kalesi
sedd-i Zülkarneyn : Zülkarneyn’in Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak isteyenler için yaptırdığı çok büyük ve sağlam set, kale
şimal : kuzey
tezahür : belirme, görünme
uhuvvet : kardeşlik

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

Geri