Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Eser, emsâli gibi nurlu ve hikmetlidir. İnşaallah, temenni buyurduğunuz vecihle ümmet-i Muhammed’in içtimaî ve pek mühim bir yarasına kat’î devâ olur. Doğrudan doğruya nur-u Kur’ân olan mübarek Sözler’in kast ve işaret edilmek istenildiğini arz ettim ve makam-ı tasdikte şimdiye kadar kendisine birkaç Sözü de okudum ve imkân buldukça da okuyacağım. Lâyüadd ve lâyuhsâ niam-ı Sübhâniyesine mazhar olduğum Allahü Zülcelâl Tebareke ve Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükürden âciz, isyanla âlûde iken, zât-ı üstadâneleri bizi izn-i Rabbaniyle o mübarek münevver Sözler’le irşad edip zulmetten nura çıkardınız.

Taharrî-i hakikatle ömür geçirirken, mukadderat bu âsi biçareyi de beş sene evvel Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinden Muhammedü’l-Küfrevî Hazretlerine doğru açılan tarîk-i Nakşibendîye idhal eylemişti. Sonra, muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken, nurlu Sözler’inizle zulmetten nura, girdaptan selâmete, felâketten saadete çıktım. 1اَلْحَمْدُ ِللهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

Ferman buyuruyorsunuz ki: İmanı kurtarmak zamanıdır. Ale’r-re’si ve’l-ayn.

Hulûsi

• • •

( 9 )( 11 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Barla Lâhikası  ( 10 )  

Lügatler

Geri

ale’r-re’si ve’l-ayn : baş göz üstüne
âsi : isyan eden
avdet etme : geri gelme, dönme
beyne’l-ecram : gök cisimleri ve yıldızlar arasında
biçare : çaresiz, zavallı
bilhassa : özellikle
felâket : belâ, musibet
ferman : emir
feza-yı kâinat : uzay, gökyüzü, sema
gıyabî : kendi hazır olmadığı halde, arkasından olarak
girdap : tehlikeli yer veya durum
idhal eylemek : katmak, dahil etmek
ihsan etmek : bağışlamak, vermek
irsal : gönderme, gönderilme
küsuf : kararma, tutulma, perdelenme
manzume-i hakikat : hakikat manzumesi; belli bir düzen içinde yerleşmiş hakikatler
mazhariyet : nail olma, bir nimete erişme
mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye : Hz. Muhammed’e (a.s.m.) ait büyük mu’cize
muhib : seven
mukadderat : Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek olan olaylar
muvakkat : geçici
müessir : etkili, tesirli
mütalâa : okuma, inceleme
rikkat : şefkat, acıma
saadet : mutluluk
selâmet : esenlik, güven
seyr-i serî : sür’atli seyahat, hareket
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
taharrî-i hakikat : gerçeği arama, araştırma
tahrik : harekete geçirme
tahsisen : özel olarak
tarîk-i Nakşibendî : Nakşibendî tarikatı
tulû eden : doğan
zulmet : karanlık

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Allah’a hamd olsun. Bu Rabbimin ihsânıdır.

Geri