Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Onuncu Mektup
İki sualin cevabıdır.
2وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

BİRİNCİSİ: Otuzuncu Sözün İkinci Maksadının, tahavvülât-ı zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir.

Kur’ân-ı Hakîmde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir.3 Ehl-i tefsir “İkisi birdir”; bir kısmı “Ayrı ayrıdır” demişler. Hakikatlerine dair beyanatları muhteliftir. Hülâsa, “İlm-i İlâhînin ünvanlarıdır” demişler. Fakat Kur’ân’ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki:

İmam-ı Mübin, ilim ve emr-i İlâhînin bir nev’ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, herşeyin vücud-u zâhirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i İlâhînin bir defteridir. Şu defterin vücudu, Yirmi Altıncı Sözde, hem Onuncu Sözün haşiyesinde ispat edilmiştir.

Sonraki Sayfa
Dokuzuncu MektupOn Birinci Mektup
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Mektubat  Onuncu Mektup  

Lügatler

Geri

âlem-i gayb : görünmeyen, fakat varlığı kesin olan ve mahiyeti Allah tarafından bilinen başka dünyalar
âlem-i şehadet : görünen âlem, dünya
beyanat : açıklamalar
cihet : yön
ehl-i tefsir : müfessirler; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimseler
eşya : şeyler, varlıklar
feyz : ilham, bereket ve ilim bolluğu
hakikat : gerçek mâhiyet, asıl ve esas
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hülâsa : kısaca, özetle
intac etme : netice verme
kader-i İlâhî : Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması
kanaat : görüş, fikir
kemâl-i intizam : mükemmel bir düzen
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
mazi : geçmiş zaman
mebâdi : başlangıçlar, çekirdekler, hazırlık unsurları
muhtelif : çeşitli
mükerrer : tekrar tekrar, defalarca
müstakbel : gelecek zaman
nazar etmek : bakmak
nev’ : çeşit, tür
san’atkârâne : san’atlı bir biçimde
tahavvülât-ı zerrât : atomların değişim, dönüşüm ve hareketleri
tanzim : düzenleme
vücûd : varlık
vücud-u zâhirî : görünürdeki vücud
zaman-ı hal : şimdiki zaman
zikredilmek : anılmak, belirtilmek
ziyade : çok

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Kitab-ı Mübîn: Mâide Sûresi, 5:15; En’âm Sûresi, 6:59; Yûnus Sûresi, 10:61; Hûd Sûresi, 11:6; Yûsuf Sûresi, 12:1; Şuarâ Sûresi, 26:2; Neml Sûresi, 27:1, 75; İmam-ı Mübîn: Yâsin Sûresi, 36:12.

Geri