Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şevkle taallüm, inayetle tefeyyüz, tergible tenevvür, hâhişle telezzüz, işaretle tahallûk, tedriçle tekemmül tarikinde ilerlemeye sâî bulunduğum bu muayyen müddetin bir gününe, sabıkan geçirmiş olduğum umum hayatımın bile mukabil olamayacağı kanaatindeyim.

Sabri

• • •

( 28 )( 30 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Barla Lâhikası  ( 29 )  

Lügatler

Geri

bahr-i muhît-i Nur : Nur okyanusu
fıkra : kısa yazı
hâhiş : istek, arzu
hâl : çözüm, çözümleme
hâzık : mesleğinde ihtisas sahibi, maharetli, uzman
hidayet-i Hak : herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah’ın doğru yola iletmesi
iktiza etme : gerektirme
inâyet : lütuf, yardım, bağış
inhidam-ı kat'iye : kesin hezimet, bozulma
insaniyet : insanlık
kanaat : görüş, fikir
muayyen : belirli, belirlenmiş
mukabil : karşılık
müddet : süre
mütecaviz : aşan, geçen
mütehayyir : kararsız, şaşkın
mütereddit : tereddütlü
namında : adında
sabıkan : bundan önce
sâî bulunma : çalışma
semere : meyve
sermaye-i ticaret : ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye
sevk : yönlendirme
seyr ü seyahat : gezi ve yolculuk
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
suâl-i müşkil : zor soru
şevk : şiddetli arzu ve istek
taallüm : öğrenme
tahallûk : ahlâklanma
tarik : yol
tedriç : azar azar, derece derece
tefeyyüz : feyiz alma, mânevî zenginlik kazanma
tekemmül : ilerleme, mükemmelleşme
telezzüz : lezzet alma, tat alma
tenevvür : nurlanma, aydınlanma
tenvir : aydınlatma
tergib : arzu ve istek uyandırma, şevklendirme
umum : bütün
zemin : yer

Geri