Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Keza Hüsrev’in.

Risalelerin yüksekliğine ve güzelliğine ve lâtifliğine âciz lisanımla, kısa aklımla zaif idrakimle hayrette kaldığım şöyle dursun, bilâkayd her okuyanı bizzarure tahsine sevk ediyor. Cenâb-ı Hakka ne kadar hamd eylesem, şükreylesem, bu lütufların hakkını ödeyemem.
Hüsrev

• • •

( 56 )( 58 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Barla Lâhikası  ( 57 )  

Lügatler

Geri

âciz : güçsüz
Aleyhi Ekmelüssalâtü Vesselâm : en mükemmel salâtlar ve selâmlar onun üzerine olsun
berekât : bereketler, hayırlar
bilâkayd : kayıtsız
bizzarure : ister istemez, zorunlu olarak
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve yücelik sahibi Allah
emsal : benzerler
fıkra : kısa yazı
hamd etmek : şükür ve övgülerini sunmak
huzur-u saâdet : Peygamber Efendimizin huzuru
idrak : anlayış, kavrayış
kasır : kısa, yetersiz
keza : yine, bundan böyle
kıymettar : kıymetli, değerli
lâtif : güzel, hoş
lisan : dil
lütuf : iyilik, ihsan, bağış
muhtevî bulunma : ihtiva etme, içine alma
muvaffak buyurmak : yardım ederek başarı sağlamak
muvaffak olmak : başarmak
müşerref olmak : şereflenmek
mütalâa etmek : dikkatle okumak, incelemek
müyesser : kolay; mümkün
Nebiyy-i Âhirüzzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devrenin Nebisi; son Peygamber
Nur bahçesi : Risale-i Nur Külliyatı
nurlu : aydınlık
pâk : temiz
Risaleler : Risale-i Nur’u oluşturan bölümler
ruhsat : izin
sevk etmek : göndermek, yönlendirmek
sohbet-i Nebeviye : Peygamberimizin sohbeti
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
şükretmek : Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek
tahsin : güzel bulma
tevdi eden : emanet eden, bırakan
zât-ı âlî : yüksek şahsiyet

Geri