Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Aziz kardeşlerim; Sakın bu fıkranın vasıtasıyla o sırr-ı mahremi fâş etmeyin ve o risaleyi de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz haslara gösterebilirsiniz.

• • •

( 55 )( 57 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Kastamonu Lâhikası  ( 56 )  

Lügatler

Geri

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
biçare : çaresiz
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
ehemmiyet : önem
elhasıl : kısaca, özetle
evvel : önce
fâş etme : açığa vurma, yayma
fevkalâde : olağanüstü
fıkra : belli bir düşünceyi anlatmak üzere kaleme alınan yazı; makâle
hadsiz : sınırsız, sonsuz
has : husûsi, özel; kıymetli ve ileri gelen mühim yakınlar topluluğu
ıslah etme : düzeltme, iyileştirme
ihtar : hatırlatma, uyarı
ihtar-ı mânevî : mânevî uyarı, ikaz
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, görülen olağanüstü hal ve hareket
kerametkârâne : kerametli bir şekilde, keramet gösterircesine
kesretli : çok sayıda
mânevî şahsiyet : belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişi, topluluk, tüzel kişilik
mazhar eyleme : nail etme, eriştirme
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sadâkat : bağlılık, doğruluk
sıddık : çok doğru ve sadık
sırr-ı mahrem : gizli sır
suret : biçim, şekil
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
takdirât : takdirler, övgüler
tasavvur etme : düşünme, hayal etme
tasvir edilme : anlatılma, ifade edilme
tatbik edilme : uygulanma
tesirat : tesirler, etkiler
ziyade : çok

Geri