Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Aziz kardeşlerim; Bu mübarek Ramazan’da dahi, geçen Ramazan gibi, bu âciz ve zaif kardeşinize, mânevî ve uhrevî sa’y ve çalışmanızdan zekât miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsn-ü zannınızla ona tahmil ettiğiniz ağır yüke o cihette yardımınızı pek çok rica ederim.

Derd-i maişet sersemliğiyle, ekser halk âhiret işlerine ikinci derecede bakmalarından, ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirtleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler inşaallah. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selâm ve dua ederiz.

Said Nursî

• • •

( 107 )( 109 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Kastamonu Lâhikası  ( 108 )  

Lügatler

Geri

âciz : güçsüz, elinden bir şey gelmeyen
âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
derd-i maişet : geçim derdi, sıkıntısı
düstur : kural, prensip
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar
ekser : pekçok, çoğunluk
fevkalâde : olağanüstü, çok yüksek
had : yetki
hemşire : kız kardeş
hüsn-ü zan : güzel zanda bulunma
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
iktisat : tutumluluk
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istifade : faydalanma, yararlanma
leyle-i Berat : Berat Gecesi; Peygamberimize peygamberliğinin bildirildiği Şaban ayının on beşinci gecesi
mukabele : karşılık verme
mübarek : bereketli, hayırlı
nazar : bakış, görüş
nev’ : tür
sa’y : çalışma
sadakat : bağlılık
şakirt : talebe, öğrenci
taassup : aşırı derecede, körükörüne bağlılık
tahmil : yükleme
telâkki : kabul etme
tereşşuhât : sızıntılar, izler
uhrevî : âhiretle ilgili, âhirete dair
umum : bütün

Geri